All Versions
10
Latest Version
Avg Release Cycle
58 days
Latest Release
3493 days ago

Changelog History

 • v0.9.1

  November 26, 2014
 • v0.9.1-SNAPSHOT

  November 26, 2014
 • v0.8.5

  July 08, 2014
 • v0.8.4

  May 13, 2014
 • v0.8.3

  March 11, 2014
 • v0.8.2

  March 11, 2014
 • v0.8.1

  March 06, 2014
 • v0.8.0

  February 04, 2014
 • v0.7.2

  July 22, 2013
 • v0.7.0-cdh4

  June 21, 2013